Ay Düğümleri - Sohbetdesin.Com Paylaşım Plartformu..
Sohbetdesin.Com Paylaşım Plartformu..

 

Go Back   Sohbetdesin.Com Paylaşım Plartformu.. > >


Etiketlenen üyelerin listesi


Konu Bilgileri
Kısayollar
Konu Basligi
Ay Düğümleri
Cevaplar
0
Sonraki Konu
sonraki Konu
Görüntüleyenler
 
Görüntüleme
232
Önceki Konu
önceki Konu

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 05-30-18, 02:34   #1
ReyyAn
Avatar Yok

Sohbetdesin Forum - Chat ve Sohbet Forum Sitesi.
Üye No: 560
Üyelik tarihi: Apr 2018
Üye Grubu: Banlı Üye
Mesajlar: 0
Konular: 2043
Şube: Ankara Şubesi
İlişki Durumu: İlişkisi Yok
Ruh Hali:  Kabadayi
Tuttuğu Takım:

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Paylaşım: NAN / -INF
Güç: -INF / -INF
Tecrübe: NAN%

Teşekkürler: 639
513 Mesajına 684 Kere Teşekkür Edildi
REP Gücü : 0
REP Puanı : 0
REP Seviyesi : ReyyAn is an unknown quantity at this point
Standart Ay Düğümleri

Ay Düğümleri

Kuzey ve Güney ay düğümleri

Astronomide Ay düğümleri, Ay'ın yörüngesinin ekliptik tutu*lan düzlemini kestiği noktalardır. Kuzey düğümü, Ay'ın güneyden kuzeye geçerken, güney düğümü ise kuzeyden güneye geçerken yörüngesinin tutulum dOzlemiyle kesiştiği nokta olup, doğum hari*tasında birbiri ile 180°'lik açı ya*parak karşıt konumda yerleşmiş*lerdir.
Ay düğümleri geriye doğru ha*reket eder ve her gün yaklaşık ola*rak eksi yönde üç derecelik bir yol alırlar.

Ay düğümleri, hayatın anlamı*nı kavramak için bir anahtardır. Kader insan ilişkisi, Yaratıcı kul ilişkisi konusundaki sezgilerimizi aydınlığa kavuşturur. Ruhun beka*sı, genel anlamda insanın iyi ve*ya kötü diye adlandırılabilecek bir ruha sahip olup almadığı ay düğümleriyle tahmin edilebilir.
Bu bölüm insan ve ölüm son*rası, açısından oldukça ilginçtir. Bu düğümler, ruhun yaşamını hangi yolda durduracağını, yaşa*mına nasıl yön vereceğini ve ne*den sonuç ilişkilerini gösterir. Ay düğümleri gerçekte ruhun nokta*larıdır. Kuzey düğümü geleceği, . Güney düğümü ise geçmişe doğ*ru çeker. Yaşamımızda bu ikisini karıştırıp dengeyi kurabilmemiz için düğümler bize yol gösterirler.

Güney Ay Düğümü

Ruhun geçmişini simgeler. Bugünkü yaşamımız, güney düğü*mün simgelediği davranışlar, olaylar ve alışkanlıklar Özerine ku*rulmuştur. Güney düğüm aynı za*manda zayıf noktanızı da gösterir. Kişiyi kısıtlar ve yalıtır. Güney dü*ğüm kişinin kendine olan güveni*dir; günlük modalardan etkilen*mez. Güney düğümünün bulundu*ğu burç, iyi örgütlenme ve disip*lini gösterir. Başka kötü etkisi ol*maz.

Kuzey Ay Düğümü

insanın ve ruhun geleceğini simgeler ve hayattaki başarı ala*nını gösterir. Kuzey düğüm, şan*sın size nasıl geleceğini belirtir. Kuzey düğümünün doğum harita*nızdaki yeri, sosyal çevrenizi yük*selme ve olgunlaşma konusunda nasıl kullanacağınızı gösterir. Bu*lunduğu ev de, bugünkü koşullar*da nasıl ve hangi konuda yardım göreceğinizi belirtir.


Ay düğümlerinin burçlara göre konumuna gelince


Koç kuzey düğüm-Terazi güney düğüm

Bu konumda ruh, bilinçliğinin temel derslerini almakta, biçim*lenmemiş kişiliğinin ve kararsızlı*ğının bedelini ödemektedir. Ben*cillik batağına düşmüşlüğü sim*geler. Bu konumda ruh hâlâ ben*zer davranışlarla kendi kişiliğini saptayamamaktadır. Kendine gü*veni kolayca kırılır. Müzik ve sana*ta yatkındır. Çevresinde kendini rahat hissetmek ister ve çevresi basitleşirse kontrolünü yitirir. Yal*nız yaşamayı sevmez ama kendi haline bırakılmak ister, iç barışı ve dengesi için bu duyarlılığı, çevre*siyle uyuşmayan gereksinimlerini yenmeyi öğrenmelidir.
Genelde değeri bilinmeyen öz*verilerde bulunur. Şimdi bu ruh çabaların ürününü elde edememe ; karşısında küsmemeyi öğrenmek*tedir. Geçmiş yaşamlarında çok duyarlı olduğundan, bu kez yaşa*mının en azından ilk yarısını kalan saflıkları ile uyum sağlamakla ge*çirecektir.
Yıllar sonra okuyarak düşün*celerini kristalleştirmeyi de öğre*necektir. Yine de eski alışkanlık*ları ile kararsız olacak ve kesin ka*rarlar vermeyi zor bulacaktır. Her şeyin iki yönünü de görmek iste*diğinden, kendi de bölünecek; bu bölünmeler kendisine acı verme*ye başlayınca kararsızlığa dayana*mayıp Koç düğümünün verdiği dersi öğrenecektir.
Başkalarının istek ve düşünce*leri yüzünden kendi isteklerini şa*şırıp karıştırarak altüst olur. iyili*ği ve huzuru için, başkalarının uyumsuzlukları karşısında sağlam durması gerekir. Zaten yaşamak için savaşmak zorunda olduğu duygusundan vazgeçmekte, olumlu düşüncelerle kendini ge*liştirmeye çalışmaktadır.
Bir şey beklemeden, severek hizmet etmeyi öğrendikten sonra kendi gücünü keşfedebilir. Kısa sürede güç toplayabilmek için kendini çevresinden yalıtması ge*rekir. En büyük dersi, zihninin duygularını nasıl yönetmesi ge*rektiğidir. Çünkü yine de en ufak bir ilgi karşısında hemen erimeye hazırdır. Burçlar kuşağında kendi*ni sınama konusunda, en az geç*miş yaşam deneyi olan kişilerdir. Şimdi kendisinin kim olduğunu keşfetmesi gerekmektedir.
Güney düğümünün bulundu*ğu ev, yaşamın hangi alanında başkalarını fazla düşünmenin ken*di gelişmesini engelleyeceğini gösterir. Kuzey düğümünün bu*lunduğu ev ise, kişinin kendisini hangi konuda denemesi gerektiği*ni gösterir.

Boğa kuzey düğüm -Akrep güney düğüm

Bu konumda ruh zor dersler*den birçoğunu öğrenme duru*mundadır. Kötü alışkanlıkları red ederek kâmil, olgun bir insan ol*ma çabası içindedir.
Yoğun nefsi dürtülerle sürek*li tayakkuz halindedir. Beyinde sü*rekli cinsler imalar tayfı yaşanır. Bunlar gerçekten yanlarında arka*daşı olduğu zaman bile gerçekte içlerinden bir serüven planlamak*tadır. Ay düğümü bu konumda olan kişiler, şiddetli duygularını, aile bireyleri ve sevdikleri ile olan ilişkilerine yansıtırlar. Kimseye güvenemez ve dahası, zaman za*man saldırgan olabilirler.
İçlerinden cezalandırılmaktan kaçmaları gerektiğini düşünürler. Başkalarının kendisine yüz çevir*diğini görse bile, bunun nedeninin yine kendisi olduğunu anlamak için düşünmezler. Bu konuda ol*dukça yerleşmiş düşünceleri var*dır. Başkalarının eylemlerinin, kendi bilinçaltlannın bir yansıma*sı olduğunu görebildikleri zaman daha çok olgunlaşacaklardır.
Bu insanlar, nefislerinden kay*naklanan güçlü (şeytani) dürtüle*ri boşaltmezlarsa duyguları öfke*ye dönüşür. İncitilme korkuları çok büyük olduğundan en ufak bir fiske karşısında yaralı bir nayvan gibi olurlur.
Cinsel tutkuları Evrensel sev*giye dönüştürmesi güçtür. Akrep güney düğümü geçmişe bağlanan köprüleri yıkmayı yani günâhlara tevbe etmeyi öğretir. Boğa kuzey düğümü, sahip olduğu gücü bo*şuna harcamamayı öğretir. Bu ki*şiler, üzerinde yaşadıkları dünya*yı sevmeye başladıkları an başa*rıya ulaşabilirler. Çoğu kez ener*jilerini içgüdü ve tutkularını, ken*diler.li yalnız hissettikleri için yanlış yönde kullanmışlardır. An*cak şimdi Boğa düğümünden, Ev*rendeki büyük hareket sayesinde, istediğini istedikleri zaman elde edebileceğini anlar. Duasının makbul olduğunu görür. "İstemek" ve "Gereksinmek" söz*cükleri arasındaki ayrımı artık iyi bilmektedir.
Güney düğümün bulunduğu ev, kazanılması gereken savaşla*rın bulunduğu alanı, yani nefsin en çok hangi konularda terbiyeye ihtiyacı bulunduğunu, Kuzey dü*ğümün bulunduğu ev ise bu sa*vaşlar sırasında güvenliğini han*gi alanlarda sağlayabileceğini ne*fis derdinin devasını gösterir.


İkizler kuzey düğüm - Yay güney düğüm

Bu konumda,ruh kendini top*luma katılma konusunda zorunlu hisseder. Yabancısı olduğu bir ha*yatı denemeye başlar. Kalbin bü*yük istihaleler yaşadığı dönemdir. Bunun sonucu olarak, başkaları*nın görüşlerini değerlendirmeye alışır ve kendi davranışlarını doğ*ru değerlendirmeye başlar.
Artık özgür bir ruhtur. Ne pa*hasına olursa olsun bu duyguyu korumak ister. Evli olsun olmasın, bu bağımsız ruh, başkalarının ona fazla yakınlaşmalarını önler. Ey*lemlerin sözcüklerden daha etki*li olduğuna inandığından yaşam*larını bir kleidoskop gibi eyleme koyarlar, ibadet yoğun bir hayat yaşamaya başlar. Ancak bu dö*nemde birçok işi birden yapmaya kalkışacağı için ana yaşam tema*sını yitirerek kendini dağıtabilir.
Artık zamanının çoğunu geçmiş*te kusur saydığı hareketlerin tela*fisine harcar. Ellerindeki işleri ola*bildiğince çabuk bitirirse, toplu*mun ondan almaya çalıştığı öz*gürlüğü kazanabileceğini düşü*nür. Bunun için de zamanlarının çoğunu, kendini özgür bir duruma getirmek için harcarlar. Bunun so*nucu olarak da kendini daha faz*la kıstırılmış tevbeye daha muhtaç hisseder.
Yaşadığı bu kalbi istihaleler ve tecrübeler sayısında dünyayı baş*kalarının gözüyle görmeyi öğrenir. İnsanların onu neden dinlemedi*ğini anlamadan önce, kendisini onların yerine koyarak kusurlarını aramaya başlar. O zaman başka*larına yaptığı olumsuz davranışla*rın, kendisinde farkedemediği şeyler olduğunu kavrar.
İkizler kuzey düğümünden olanlar konuşma sanatını nasıl uy*gulayacağını öğrenmek için ener*jilerinin çoğunu harcayacaklardır. Topluma kendilerini kabul ettir*mek amacıyla eğitime yönelecek*lerdir, yaradılışları kırsal bölgede yerleşip rahat yaşamaya daha uy*gun olduğu halde, kent yaşamına uymayı öğreneceklerdir.
Sporu, doğayı ve ilkel yaşamı sevmelerine rağmen içinde yaşa*dıkları toplumun daha insancıl bir parçası olmaya başlayarak dil ça*lışmalarına eğilirler. Geçmiş ya*şamlarında Evren'i çok iyi anladık*larından, bu yaşamlarında bilgile*rini tüm insanlara yayacaklardır. Bu da onların gerginliklerinin bi*linmeyen nedenidir. Söyleyecek*leri çok sözleri ve kaplayacakları çok yerleri vardır.
Güney düğümünün bulundu*ğu ev, yaşamın hangi alanında öz*gürlük istediklerini, Kuzey düğü*münün bulunduğu ev ise katılma*ları gereken uygar, insancıl kültür*den yararlanabilmeleri için hangi alanda yürümeleri gerektiğini gös*terir.


Yengeç kuzey düğüm - Oğlak güney düğüm

Bu konumdaki ruh dünyaya çok gururiu gelmiştir, insanların ona neden büyük bir saygı göster*mediklerini anlamakta güçlük çe*ker. Bu nedenle bütün davranışla*rının nedeni onur ve saygı kazan*maktır.
Ay düğümleri bu konumda olan bir kişi yalnızca bilinçaltında yatan sosyal durumunu sağlam*laştırmak amacıyla evlenir. Kendi*ne olan saygısını yitirmeden ilgi çekmeye çalışacak olan bu ruh bütün dünyanın onun nasıl yorul*duğunu öğrenip, bir kahraman yapmasını ister. Bu nedenle işle*rini olduğundan daha ağırlaştıra*rak yaşamındaki sorumluluk ve görevlerinin hiç bitmeyecekmiş gibi olduğunu düşünür. Hayatı ol*ması gerektiğinden daha yorucu bulur.
Bu ruhun öğrenemedeği tek şey, kendi başarısızlıklarını hoş görmektir. Başarısız ve yetersiz kalabileceğini hissettiği durum*larda, olaydan kaçmak için fiziksel ya da ruhsal olarak hasta olur. An*cak kendi yararına bir fırsat görür*se hesaplı davranarak fırsatı kaçır-maz. Dünyaya kendi doğruları açı*sından baktığından, başkalarının yanlışlarını hoş görmez, tersine cezalandırır. Ayrıca onların kişisel değer yargılarını kendi kast siste*minde bir yere oturttuğunu bilme*lerini ister.
Hayatta kişisel yaşamın tü*müyle özel bir şey olduğunu dü*şünen bu ruh nasihat, öğüt alma*ya vaat dinlemeye eğilimli değil*dir. Bunlara karşı, çevresine bir Çin Şeddi çeker. Kişiliğine en ufak bir eleştiri yönelttiğiniz za*man duvarı daha da sağlamlaştı-rıp yükseltmeye başlar.
Ancak onun bu bencil tutumu fazla sürmez bencilliğini tatmin için bile almak için vermek gerek*tiğini öğrenir. Bu nedenle başka*larının duygusal gereksinmelerini öğrenmek üzere güçlü aile bağla*rı oluşturur.
Böyle olunca da katı Oğlak davranışlarını birer birer bırakıp, duygularını dürüstçe anlatacaktır. Yanlış yaptığında içtenlikle özür dilemeyi, haklı olduğu zaman da başkalarını kullanmamayı öğrene*cektir. Bunu öğrenince gerginlik*lerinin, korku ve kuruntularının kendi düşlerinin ürünü olduğunu, gerçekte varolmadığını görecek*tir. Gerçeğe paradan, duyguya ik*tidardan; yeniye eskiden daha faz*la değer vermesini öğrenecektir. Ve sonunda en büyük başarısı başkalarına yardım etmek olacak*tır. Buna ulaşabilmek için de ken*di üstünde çalışmalıdır, insanlara bir şeyler verdikçe mutlu olacağı*nı, Tann'nın kendisini düşünenle*re değil başkalarına hizmet eden*lere yardım ettiğini görecektir.
Güney düğümün bulunduğu ev, bereketin bulunduğu bölgeyi; Kuzey düğümün bulunduğu ev ise, başkalarının ondan bekledik*lerini gösterir.


Aslan kuzey düğüm -Kova güney düğüm

Aslan kuzey düğümü irade ile savaşmayı simgeler. Bu konum*daki ruh, güçlü olmayı öğrenecek*tir. Koşullar, ona yaslanacak bir omuz bulamadan kendi başına ayakta durmasını öğretecek, böy*lece yaşamını ancak kendisinin daha iyi duruma getirebileceğini anlayacaktır. Başkalarına en çok gereksinmesi olduğu anlarda ken*disini kısıtladığı için bu dönemler*de arkadaşları hiç yanında olmaz*lar. Bu yüzden de uzun yalnızlık dönemleri bu kişiler için olağan*dır. Bu yalnızlık dönemleri güçle*rini toplayabiimeleri için gerekli*dir.
Kendi kuşkularının üstüne çı-kabilirlerse, güçlü önderlik nitelik*lerini kullanabilir ve Tanrıya yak*laşabilirsiniz. Enerjilerini dağıtma*dan daha kararlı ve amaca yöne*lik olmayı öğrenmelidirler. Ne var ki başkalarının kendi sorularına cevap vermesini istemekle birlik*te öğüt dinlemedikleri için çekme*ye devam ederler.
Kişiliklerini vurgulayabilmek için her şeyi yapabileceklerinden, anlaşılması zor insanlardır. Genel*de kural dışı yaşarlar. Yahut ken*dileri koyarak toplumsal gelenek*lerden ayrılırlar. En büyük zorluk*ları kendi kendilerini kontrol ede*memeleridir. Disiplinsizlik yüzün*den güçlerini yararsız projelere harcayabilirler, faydasız ameller*le ömürlerini tüketebilirler.
Kendilerini yaşama bağlayabi*lecek bir amaç buldukları zaman mutluluğa ulaşacaklar. Amaçları ne denli yüce ise, o kadar çok şey başaracaktırlar. Zamanla hayatın belirlenmiş, bir amaca doğru git*mekte olduğunu anlayıp bütün es*ki yaptıklarından sıyrılabilirler.
Kova güney düğümü eşitlik, dürüstlük ve ilkelere bağlılık verir. Hayattaki görevleri, insanlara dün*yadaki karmaşayı yenebilmeleri için yol göstermektir. Bunu ancak kendi egolarını bırakıp insanlığa hizmet etmeyi öğrenince yapabi*lirler. Bu kişiler yerleşmiş gele*neklere karşı devrimci değişiklik*ler yapmak isterler, insanlığın eri*şebileceği olanaklara hayranlıkla bakarlar. Sevgiyi derinden duyabi-lirlerse de yüzeysel olmaya özen gösterirler. En üst manevi merte*belerde bulunurken bile halkla bir*likte olmayı başarırlar. Onun için de kendi değerlerinin, kendi dav*ranışlarının bir göstergesi olduğu*nu anlamaları gereklidir.
Zaman zaman yalnız kalmak, uzlete çekilmek isteseler de baş*kalarının onlara hayran olduğunu görme isteği yüzünden bunu ya*pamazlar. Adalete inanır, yanlışı*nı arayan insanları hemen bağış*larlar. Bazıları yaşamlarının son yıllarını yalnız inzivada geçirirler.
Güney düğümün bulunduğu ev, nefsin arzu ve gereksinelerini hangi alanda giderebileceğini,ku*zey düğümün bulunduğu ev ise, enerjilerini dünyanın iyiliği için hangi alanda kullanılabilecekleri*ni gösterir


Başak kuzey düğüm - Balık güney düğüm

Doğum haritasında kuzey Ay düğümü Başak burcunda olan ki*şiler, bütün varlıklarıyla bu dünya*ya bağlı insanlar oldukları için, ne*fislerinin bu kayıtlardan kurtulma*sı çok zordur. Bu yüzden de aşma*ları gereken engeller çok büyük*tür. Kendilerine acıma, başkaları*na dayanma ve başaramama kor*kusu gibi duyguları yenmeleri ge*rekmektedir. Görüşlerini saptıran iç çatışmalarına kapılmamalıdır*lar. Bu kişiler başkalarını incitme*meye çalışır, duygularını iyi anla*tabilmek için çok çaba harcarlar.
Bu dünya hazlarına sıkı sıkıya bağlı olan bedene rağmen, bu ko*numdaki ruhlar, başkalarının çek*tiği acıları gerçek gibi içlerinde duyarak kendileri de acı çekerler. Kendileri dışında gelişen olaylar, onların güçlerini yitirmelerine ne*den olur. Bir gün zayıf noktaları*nın yumuşak yürekleri oludğunu anlayıp Başak düğümününün ver*diği etki ile acımanın nerede ge*rekli olduğunu öğreneceklerdir. Kendi değer sistemlerini gözden geçirip ayıklamalar yaparak, duy*gusallığa kapılmadan eleştirci yar*gılar yapmalarına yarayacak bir süzgeç sistemi kuracaklardır. Dünyada nasıl bir işlev görecekle*rini unutturabilecek düzeydeki düşlerinden, nefsini arzularında ve ilahi sorumluluktan kaçmaktan kendilerini kurtarmalıdırlar.
Sonunda başkalarına yaslan*mamak gerektiğini öğrenecekler. Çünkü kime yaslanmak isteseler, o kişinin kendilerine dayandığını görürler. Başkalarına acımaları kendilerini zayıflatabilir. İnsanla*ra işitmek istemedikleri şeyleri söylemekten nefret ettikleri için somurtkan olurlar.
Bu yaşamdaki en büyük ders*lerinden biri, hayır demeyi öğren*mek ya da ima etmektir; çünkü yaşlı gözler karşısında sözlerin*den dönebilir ve kibar yaradılışla*rı yüzünden, başkaları tarafından kandırılabilirler. İncindikleri za*man uzun süre yaralarını arama*dıklarından sinir sistemleri bozu*labilir. Başak düğümü beslenme ve sağlıklarına özen göstermele*rini öğretirse kendilerini kurlara*bilirler.
Tıp ve diğer iyişeltirme alanla*rında başarılı olabilirler. Birçok ül*küleri olmasına rağmen kendileri*ne güvenleri olmadığı için, bunla*ra ulaşmakta zorluk çekerler. Vaz*geçme duygusu ile sürekli savaş*maları gerekir. Acı derslerle hik*mete ulaşırlar. Koşullar ne denli güç olursa olsun, dünyayı barış ve sevginin yöneteceğini düşlemek*ten vazgeçmezler.
Yeteneklerini iyi kullanmayan*ları çok eleştirirler. Sözlerle anla*tamadıkları düüncelerini uygula*nır duruma getirmeyi öğrenmeli*dirler. Kendilerine yardım edilme*sini istemezler, ama duygulu ve onların sorunlarını anlayıp sessiz*ce çözecek kişiler ararlar.
Bu düğümler, bulut ile Güneş ışığı ve yanılgı ile gerçeği simge*lerler. Bu kişiler her zaman en iyi*yi arar, insanların neden acı çek*tiklerini öğrenmek isterler. Bunu öğreninceye dek acı çekenlerle birlikte kendileri de üzülecekler*dir. Mutlu olabilmeleri için kendi*lerini başkalarına hizmet etmeye adamaları gerekir. En büyük ders*leri, amaçlarından şaşmamayı öğ*renmektir.
Güney düğümün bulunduğu ev, bundan önceki yaşamlarında ulaştığı Evrensel anlayışın nerede bulduğunu, Kuzey düğümün bu*lunduğu ev ise, maddesel gerçek*leri anlayışın getireceği kristali-zasyonun hangi alanda olacağını gösterir.


Terazi kuzey düğüm - Koç güney düğüm

Doğum haritasında ay düğüm*leri bu durumda olan kişiler, baş*kalarının gereksinmelerine cevap vermeyi özveriyi öğreneceklerdir. Egolarına karşı durmaları gerekti*ğini bilir insana hizmeti Tanrı'ya hizmet bilirler.
Birlikteliğe ve birlikte çalışma*ya en çok ehemmiyet verdikleri için "önce - ben" düşüncesi onla*ra acı vermekte, zorluklar çıkart*maktadır. Evlilik, ortaklık ve diğer tüm ilişkilerinde dengeyi öğren*melidirler. Yolun ortası onlar için çekici olmadığı halde, uçurumla*rı görerek mutluluğa ortadan gidi*leceğini öğreneceklerdir.
Bu kişiler genellikle ters in*sanlar olurlar. Başkalarını dinle*mek onlar için yeni bir deneydir. Bu deney onlann davranışlarını yavaşlatırsa ona karşı çıkarlar. Ya*şamlarında, madalyonun iki yüzü*nü de görmeyi öğrenerek, darka-falılığı bırakacaklardır. Bencillikle*ri yüzünden dikkafalı oldukların*dan, yalnız kalmamak için egola*rını kısıtlamaları gerekmektedir. Bu yaşamda, almaktan çok ver*mek için bu dünyada olduklarını bilmelerine rağmen, buna tüm iç*tenlikleri ile uymak onlara zor gel*mektedir. "Yalnız olmadıkları" karmik dersini öğreneceklerdir. Paylaşmayı öğreninceye dek, bir şeyler tüm çabalarını kıracak; so*nunda oynadıkları adalet oyunu*nun, kaybetmek ya da kazanmak*tan daha önemli olduğunu öğre*neceklerdir. Doğal eğilimleri kıs*kançlıktır. Yitirdikleri şeyler için savaştıkça daha çok yiyip tutku*larının, dileklerinin ve isteklerinin başkaları için hazırlandığını anla*yacaklardır.
Hayat tecrübeleriyle başkala*rının tartışmaları karşısında yan*sız kalmayı öğreneceklerdir. Kimi zaman hakemlik etme durumunda kalacak ve böylece yansızlığı öğ*renmede kendi kendilerine yardım edeceklerdir. Harekete geçmeden önce düşünmeleri gerekmektedir.
Güzel bir fiziksel görünüşleri vardır. Koç-Mars ve Terazi-Venüs dengesini sağlamak çok zordur. Koç kuzey düğümü sürekli olarak ister, güney düğümü ise kendi için istemez, başkalarını sevmek ister.
Bazı kişiler (ruhlar) kendi ge*reksinmeleri karşılandıktan sonra başkalarını sevebilirler. Bu kendi*ni sevme duygusu, evlilikte sorun yaratabilir. Koç düğümü kendisi*ni sevdiği için güney düğümüne ulaşmak güçleşebilir. Egolarını bı*rakmaya zorlandıkça, başkalarının isteklerini görerek mutlu olabilir*ler.
Güney düğümün bulunduğu ev, nefsin derinliklerinden gelen tutkuların hangi alanda bulundu*ğunu; kuzey düğümün bulunduğu ev ise özveri, birliktelik ve karşılık beklemeden severek nasıl doyu*ma ulaşılacağını gösterir.

Akrep kuzey düğüm-Boğa güney düğüm

Bu konumda kişi, kendisinde*ki devrimci değişiklikleri ve yaşa*mın getirdiği koşulları ömrünün sonuna kadar hissedecektir. Mümkün olduğu kadar düzgün bir yaşam, dinginlik, dinlenme ve bir yere yerleşmeye özlem duyar. Bu nedenle de gelecek için değişik*lik yapma gücünü kendinde bula*maz. Alışkanlıklarından inatla vaz*geçmek istemez ve işleri zor tara*fından ele alır. Başkalarının yan*lışlarını görmekle birlikte bunlar*dan hiç almaz. Bunun yerine ken*di yaşayarak deney kazanmak is*ter. Bunun sonucu olarak da, ge*reğinden fazla zaman, enerji ve ça*ba harcar.
Güven duyabilmek için, mal-mülk ister; ancak ne kadar mal sa*hibi olursa o kadar onun tutsağı olur. önüne çıkan şeyleri inatla saklamaya çalıştığı için yükü git*gide ağırlaşır. Emniyetini kırarak değerli bir insan olduğunu kanıt*lamaya çalışır. Başkaları onu ek**** bulduğu zaman altüst olur. Bu nedenle ne pahasına olursa olsun başarmak ister. Yaşamının bir dö*neminde karma'sının bir sonucu olarak polisle bir işi olacaktır.
Akrep kuzey düğümünün ders*lerine ulaşınca yani kırkından son*ra bu kişi tümüyle değişir. Arka*sındaki köprüleri yıkarak eski bağ*ları ile alışkanlıklarını koparır ve takıntısız olarak geleceğe yürür. Düşünceleriyle eylemlerinin de*ğişmesi iç güvenine bağlıdır. Yıl*lar geçtikçe güçlenerek bilinçle*nir, öz saygısını kazanbilmek için ruh, bilinçaltı tutkularının sonuç*larını değerlendirmeyi öğrenecek ve tüm birikmiş, çürümüş düşün*celeri bırakacaktır. Bu nedenle sevdiklerini ve sahip olduklarını yitirebileceğinden çok acı veren bir yoldadır. Bu karmayı tamamla*ma süreci çok zor olduğundan, bu düğümleri olan kişiler genellikle uzun yıllar yalnız kalırlar, çünkü her şeylerini yitirirler. Sonunda bu simgesel ölümden yeniden doğ*muş gibi çıkarak, gerçeklerle bir*likte kendilerini de oldukları gibi görürler.
Güney düğümün bulunduğu ev hangi alanda kayıplara uğraya*cağını kuzey düğümün bulunduğu ev ise, yeniden doğuşun tevbe ve istifaların hangi alanda gerçekle-. şeceğini gösterir.

Yay kuzey düğüm-lkizler güney düğüm

Ruhun kararsızlığının en yo*ğun görüldüğü alandır. Bu durum*daki ruhlar hangi yanı tutacakla*rını bilmediklerinden, kesin karar verip bir tarafı tutarlarsa diğer fır*satı kaçıracaklannı sanmaktadır*lar. İkiyüzlü olmamak onlar için hemen hemen olanaksızdır. Buka*lemun gibi hemen çevreye uyarak renk değiştirirler. Mürai olurlar.
Kendilerini hiçbir şeye tümüy*le veremediklerinden, ne iyi din*dar, ne iyi arkadaş, ne güvenilir in*san olurlar. İkiyüzlüdürler. El ve yüz hareketleri cümleden cümle*ye değişerek konuştukları kişinin görünüşünü alır, nabza göre şer*bet verirler. Gerçekte olumlu ve kesin bir cümle kurduklarında, gözleri doğru cevabı almadıkları*nı kontrol etmektedir. Öyle yapmı*yorlarsa iş olsun diye konuşmak*tadırlar.
Hareketi çok severler. Çevre*lerine bağımlı olduklarını hisse*dince sinirli ve huzursuz olurlar. Çok programsızdırlar. Yaşamların*daki kişi ve ayrıntılarla sürekli sa*vaşırlar. Dikkatlerini toplayama*dıkları için düşünceleri sürekli de*ğişir. Tanrıya bile iman ile iman*sızlık arasında tereddüttedirler. Büyük kentte mi, kırsal alanda mı yaşayacaklarına karar veremezler. Ana-baba ya da yaşlı bir kişinin yardımı ile ve büyük bir olasılıkla yirmisekiz yaşlarından sonra yön*lerini çizerler. Bu kişilerin yaşam*larındaki en önemli şey eğitim ve öğrenimdir. Yay kuzey düğümü*nün armağanı gerçekleri öğrenme isteğidir. Egosantik yalanları unu*tarak gerçeklere yönelip, aydın*lanmak zorundalar. "Büyük Bilinç"e ulaşınca da kendileriyle ruhsal birlik kuracaklardır. Bu dünyaya, iki yüzü de olan madal*yonun tek bir madalyon olduğunu öğrenmeye gelmişlerdir. Bu görü*şe ulaşınca bilgilerini Evrensel Birlik'e dönüştüreceklerdir.
Güney düğümün bulunduğu ev, geçmiş yaşamlarındaki çatış*maların hangi alanlarda kafalarını karıştırdığını, kuzey düğümün bu*lunduğu ev ise Yüksek Bilinç'le çatışma alanlarının hangi yolla üs*tüne çıkarabileceklerini gösterir.

Oğlak kuzey düğüm-Yengeç gü*ney düğüm

Bu ruhlar öğrenmeye, olgun*laşmaya gelmiş ruhlardır. Sorun*larını çözmek onlara güç gelir. Bu nedenle ana-babalarının her an yanlarında olmalarını istemekte*dirler. Bildikleri, karşılaştıkları herkesi (arkadaş, ortak, eş olsun) hemen simgesel bir ana-baba ola*rak kabul ederek, onu yalnızca düşlerinde başlarına geçen gök*yüzünden korumasını beklerler. Bunu sağlayabilmek için hastala*nırlar bile.
Bu kişiler hiç büyümeden ço*cuk kalmak isterler. Birçok deney*den geçmeleri gerektiğini düşü*nürler. Ülkelerine bağlı olurlar, hiz*met ederler. Vatanseverlik duygu*ları çok güçlüdür.
ilgi ve dikkatlerini gençler üze*rinde yoğunlaştınrlar. Başkalarını dinler ama sorunlarını çabuk çö*zemez, her şeyi içlerinde saklarlar. Yengeç güney düğümünün en büyük zorluğu sorunları ve duygu*sallığı geride bırakmaktır. Duygu*sal sorunlarıyla başkalarının sab*rını taşırabilirler. Kendilerine çö*züm gösterilse bile, duygusal ka*rartılarından ötürü mantık kullan*madıklarından pek ileri gidemez*ler. Unuttuklarını bile yeniden'ha*tırlatmakta direndiklerinden işle*rinin neden ters gittiğini bulmak*la ilgilenmezler.
Son'lara dayanamazlar. Hoşçakal, sözcüğü onların sözlüğüne hiçbir zaman girmez; çünkü tüm ilişkilerini olabildiğince sürdür*mek isterler. Oğlak kuzey düğü*münden alacakları ana karmik ders, kişisel yaşamlarından daha büyük b'r ülkü edinebilmektir. Bir şeyler yapmak için çalışıp, gerçek sorumluluğu kavramaiıdırlar.
Duygularını kontrol etmeyi öğ*rendikten sonra kişisel sorunları karşısında ayakta durabilirler. Yöntemli ve planlı çalışırlar. Bir kadının doğum haritasında bu dü*ğümler varsa, baba arama isteği güçlüdür. Kişi erkek ise, baba ro*lünü üstlenme yeteneği vardır. Kuzey düğüm başkalarının arkası*na saklanma ve olaylarla olabildi*ğince geç karşılaşma isteği verdi*ğinden bu kişiler yaşlarının insa*nı olamazlar.
Oğlak burcu ruhun fiziksel be*deni bırakmaya gittiği çıkış kapı*sı ve yargılamaya gitmeden bir ön*ceki burçtur. Düğüm hangi evdeyse, o evin karmik dersini almanız beklenir. Yaşamınızın ilk yarısın*da yardımsız kalacaksınız.
Güney düğümün bulunduğu ev, ölümün eşiğine gelindiğende hala olgunlaşmamış yönlerinizi,
kuzey düğümün bulunduğu ev Is onur gelenek ve saygı ilkeler:-olgunlaşma alanını gösterir.

Kova kuzey düğüm-Aslan gün ; düğüm

Bu düğümler kişisel yaşamla kişisel olmayan insancıl duygular arasındaki savaşı gösterir. Aslan güney düğümü kişinin kendi kişi*liği çevresinde döndüğünü belir*tir. Kuzey düğüm ise, insanlıf a hizmet için görev alacağını göst rir. Bunu başarabilmek için Önce güney Aslan düğümünün gücü ile ilgilenmek gerekir. Bu noktada ta*biatına teslim olan kişi, başkalarina yukardan bakar ve onların düşûncelerini beğenmez. Kendisi özel insanlar sınıfına koyarak in*sanları soylular ve basitler olarak ayırır. Kendini evrenin merkez olarak gördüğünden, her istediği ni elde edeceğini sanır. Ego, enaniyeti istediği mutluluğa kavur*masına engel olmaktadır. Kendi*sine yakın olan kişilere kumanda etme isteği yüzünden evlilikte büyük sorunlarla karşılaşabilir.
Kumanda edemediği zaman yalnız kalmak ister ve sorumluluk*ları atarak ortadan çekilir. Başka*larından öğüt ister ama yine ken*di bildiğini yapar. Neyin gerçek, neyin görüntü olduğu konusunda kendisiyle büyük bir çatışma ha*lindedir.
Aslan güney düğümünde ken*disini Don Kişot yapabilecek bir şövalye duygusallığı vardır. Ego gösterişlerinin ona mutluluk getir*meyeceğini sonunda anlayacak*tır. Yakınları ve sevdikleri için ko*ruyucu bir melektir ama topluma yabancı gibi davranır. Kumanda yaradılışının, insanlar tara*fı ian kabul edilir derecede törp inmesine dek yalnız yaşamak u. re cezalandırılmıştır. Herkesin yüce davranışlarını tanıyıp etmesini istemekle birlikte o arı izlemeye tenezzül etmez; çünkü ruhu makamından ödün vermeyi engelleyen bir gurur taşı*maktadır.
Doğcu amacı bulursa tüm ya*şamını bu amaç uğruna esirgeme*yecektir. Onu. ilgilendiren başka*larının yakınlığı değil, görkemli davranışlarına hayranlık toplaya*bilmektir. Olumsuz birtipse, baş kaiartni kendi çıkarları için kulla*nabilir. Arkadaşları, komşu ve yakınlar onun için bir basamak ola*bilirler.
Kova kuzey düğümünden, çev*resi 'ni büyüleme duygusunu yenip "Cinsel Kardeşlik" kavramını yerleştirmeyi öğrenecektir. Kendi*ne Evreh'in bir parçası olan insan*lığın ilerlemesine çalışan biri ola*ra', görmek için bu dünyadadır. Kendi gereksinimlerini bir kenara bırakıp çevresindekilere insancıl yaklaşımlarda bulunduğu zaman mutluluğa ulaşacaktır. Gururu unutup yeni ufuklar aramalıdır. K y düğüm ona uygarlığa bü*yük katkılarda bulunabileceği eşle serüvenler hazırlar.
Güney düğümünün bulundu*ğa av, kişisel ilerleme tutkularının yoğunlaştığı alanı; Kuzey düğü*mün bulunduğu ev ise, hangi alan*da insanlık için görev yapmak üze*re geldiğini ve egosundan nasıl kurtulabileceğini gösterir.

Balık kuzey düğüm-Başak güney düğüm

Bilinçlilik alanında alışılması en zor olan düğüm konumudur. Birçok yaşamdan sonrakisi ken*di katılığım anlamaya başlamıştır. Davranışlarının kendisini ne kadar incittiğini anlıyorsa da onları bir türlü bırakamaz. Çünkü düzenli ve disiplinli yaşamayı sever.

Bazı tecrübelerle doğruluğun, düşüncelerinin ötesinde olduğu*nu anlayacaktır. Yine de 'doğa güçlerine karşı akıntıya kürek çek*mektedir..
Düzene gereksinme duyar. Gerçekte bedensel gerginlikleri nedeniyle fiziksel olarak hastala*nabilir. Uyumlu hareket etmek is*tediğinden isteklerini bastırarak gerginleşir. Sözün ancak en bü*yük otoriteden gelenlerini kabul edebilir.
Dünyanın tehlike ile dolu oldu*ğuna inanarak geldiğinden insan*lardan kuşkulanır. Bu nedenle cin*sel deneylerden yoksunluk, ya da bu nedenle duygusal incinmeler*den kaçma eğilimindedir. Bu kişi*lerin kimi evlenmez, kimi de fizik*sel uyum gösterdiği halde duygu*sal olarak soğuk kalırlar.
Düşünceleri çok mantıklı ol*duğu halde ayrıntılara bağlanır.' Ana temayı yitirir ve mantığı ken*di huzurunu kaçırır.
Balık kuzey düğümünden itila*sı, samimiyeti öğrenecektir. Yaşa*mı küçük parçalara ayırmayı bıra*kınca, "Evrensel Bilinç"i ayırdede-bilir ve herşeyin "Tek"ten geldiği*ni ve yine ona döneceğini öğrenir.
Hazırladığı planların bozuldu*ğunu görünce başkalarını da de*ğişik bir gözle görecek, kendini güçlendirecek "Evrensel Sevgi"yi anlayıp daha büyük bir sevgi ile Evren'e girecektir. Bu ruhsal ge*lişme onu geçmişte kendi koydu*ğu kısıtlamalardan kurtaracak ve bütünlüğe ulaşacaktır.
Güney düğümün bulunduğu ev hangi alanda kişisel düşünce*leri yüzünden katılaştığını, kuzey düğümün bulunduğu ev ise ruhun biçimsel bağlarını nasıl koparıp Tanrı ile birlikte olabileceğini gös*terir.

Ay düğümlerinin gezegenlerle oluşturduğu açılann anlamı

Güney düğüm iyi çalıştığı za*man, kişi kuzey düğümden kaza*nacağı bereket ve derse ulaşa*maz.
Güney düğümün oluşturduğu kavuşumlar, karmik dersleri öğ*renmenin bir yaşamdan fazla za*man alacağını gösterir. Kavuşum konumundaki gezegenin enerjisi ruhun geçmişi ile birleşip zorun*lu koşullar yaratacak, kişiye yap*maktan kaçındığı dersleri bir kez daha yaşamak zorunda bırakır. Bu kişinin öğrendiklerini en üst düze*ye vardırması için ikinci bir şansa gereksinimi vardır. O da ateşli ve acılı olacaktır.
Kuzey kutbu ile olan kavuşum*da, gezegenin enerjisi kişiyi geç*mişini geride bırakmaya zorlar. Bir sonraki yaşamında yeni bir dene*ye girmeye hazırlar.
Düğümlerin her ikisi de başka gezegenlerle kavuşum konumundaysa kişi dünyada güçlü bir çe*kişmeyi çözmek zorundaağırenfüsi deneylerden geçerek olgun*luğunu tamamlayacaktır. Bu çö*züm ertelenemez. Bu durumda ki*şi tüm enerjisini en iyi durumda bulunan gezegene yönlendirerek, kötü etkili gezegenin enerjilerin*den sakınabilir. Gezegenlerden bi*ri onu kısıtlıyorsa, iyi güçleri ka*bul ettikten sonra derslerini öğ*renmesi gereklidir.
Düğümlere kare açısı oluştu*ran gezegenler, kişinin yaşam amacını saptırmaya çalışır ve geç*miş yaşamında hangi alanlarda şaşırdığını simgelerler. Düğümler kaç adet kare açı oluşturuyorsa, kişinin o kadar sıkıntı çekeceğini ve amacı doğrultusunda engeller*le karşılaşacağını belirtir.' Bu du*rumda düğümlerin dersine ulaşa*cak yerde, engellerle uğraşmakla enerjisini tüketecek ve bu dünya*da amacı ile birlikte özveriyi öğre*necektir.
Güney düğümü üçgen bakış açısı oluşturan bir kişi, geçmiş ya*şamının ödülünü almak üzere ya*şar. Bu koşullar kendisinin dışın*da oluşur; ancak her şeyi kolaylaş*tırdığı için kişi tembelleşmemeye özen göstermelidir. Özellikle Gü*ney düğüm Değişken ya da Su grubu bir burçta ise kendi kendi*sine sevgiyi öğrenmesi gereklidir. Aksi takdirde sert tecrübelerle öğ*retilir.
Kuzey düğüm üçgen bakış açı*sı oluşuyorsa, çok zengin yaşam deneyleri elde edeceksiniz. Dışı*nızda gelişen olaylar, ruhunuzun amacı ile uyumlu olacak ve yaşam koşulları ile ruhsal olgunlaşmanın birlikte rahatça ilerleyecek de*mektir.
Kuzey düğüm ufuk çizgisi ile kavuşum halinde ise, kibar ve in*cesiniz. Aynı zamanda Başucu ile olumlu açı oluşturuyorsa, ciddi, güvenilir yaradılışınız, şans ve ba*şarı kazanmanızı sağlar. Birinci ev, kişinin fiziksel görünümünü de etkileyeceği için, Kuzey düğümü birinci evde olan kişiler uzun boy*lu olurlar.
Tersine güney düğüm ufuk çizgisi ile kavuşum durumunda ya da yakınında bir gezegen varsa, kı*sa boylu ve gülünç bir görünüş ve*rir. Kuzey düğüm birinci evde ise etkileyici, yetenekli, başarılı ve saygıdeğer bir kişi olursunuz. Gü*ney düğüm birinci evde ise, pek şanslı olmamakla birlikte dikkati çeken bir tipsiniz. Biraz kaba ama kendine güvenen bir kişi olup eği*time pek önem vermezsiniz.
Kuzey düğüm onuncu evde ise başarı ve On getirir. Güney dü*ğüm onuncu evde ise engeller ve başarısızlıklar peşinizi bırakmaz. Kötü ünü olan, istenmeyen işler*de başarılı, oldukça rezil bir kişi olursunuz. Doğum haritası kötü ise, durum daha da tehlikelidir.
ReyyAn isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

ReyyAn Kullanicisinin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
Göz sağlığını korumak için 9 ipucu Göz Sağlığı ReyyAn 0 205 01-03-19 22:03
Göz sağlığı için faydalı 6 besin! Göz Sağlığı ReyyAn 0 158 01-03-19 21:58
Araştırma Görevlisinin Katil Zanlısı Tutuklandı Güncel Haberler ReyyAn 0 154 01-03-19 21:52
Sağlık Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu Güncel Haberler ReyyAn 0 169 01-03-19 21:51
Gümüşhane'de Yamaçtan Kopan Kayalar, Apartmanın... Güncel Haberler ReyyAn 0 134 01-03-19 21:50

Cevapla

Etiketler
bir, düğüm, güney, için, kuzey


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

(View-All Konu Okunma Sayisi : 1
ReyyAn
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Var
Mesaj Yazma Yetkiniz Var
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Şişmiş lenf düğümleri reLax Genel Sağlık Köşesi 0 05-19-18 21:14


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:16.

Forum Yasal Uyarı

Kuruluş : 2013
2013 - "Sohbetdesin Forum" her hakkı saklıdır.

Site Sahibi, by DarK
Sohbetdesin Forum, en iyi Mozilla Firefox ile dolaşılır.
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan sohbet forum Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. sohbet forum hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde sohbet forum yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.